เข้าสู่ระบบ

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

อัตราสมาชิก
   1. ประชาชนไทย อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 100 บาท / ปี
   2. ประชาชนไทย อายุ 25 - 59 ปี ราคา 200 บาท / ปี
   3. คนต่างชาติ (ที่มีบัตรนักเรียน/ใบอนุญาตพำนัก/ทำงาน/วีซ่าแต่งงาน/เกษียณ) ราคา 200 บาท / ปี
   4. คนต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการสมัคร) ราคา 400 บาท / ปี
   5. พระภิกษุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ยกเว้นค่าสมาชิก

โปรดเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก
   • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการ
   • เอกสาร/สำเนา/ภาพถ่ายของสูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้านที่มีเลขบัตรประชาชน สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี

อัตราต่ออายุสมาชิก
   1. ประชาชนไทย อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 70 บาท / ปี
   2. ประชาชนไทย อายุ 25 - 59 ปี ราคา 150 บาท / ปี
   3. คนต่างชาติ (ที่มีบัตรนักเรียน/ใบอนุญาตพำนัก/ทำงาน/วีซ่าแต่งงาน/เกษียณ) ราคา 150 บาท / ปี
   4. คนต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการสมัคร) ราคา 300 บาท / ปี
   5. พระภิกษุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ยกเว้นค่าสมาชิก
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก
• การสมัครสมาชิกใหม่ ต้องแจ้งเลขที่บัตรประชาชนประกอบการสมัครทุกครั้ง
• กรณีชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย อัตราค่าสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกได้สิทธิ์ค่าธรรมเนียมเท่ากับคนไทย
• การต่ออายุสมาชิกสามารถกระทำได้ก่อนหรือหลังบัตรหมดอายุไม่เกิน 180 วัน
• สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ TK park
• สมาชิกจะได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากร้านค้าและองค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกับ TK park โดยแสดง QR Code สมาชิก ทุกครั้งเมื่อใช้บริการ

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัตรผ่านชั่วคราว (Visitor Pass)

แจ้งชื่อ-สกุล หรือยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนที่จุดบริการ
ชำระค่าบัตรผ่านชั่วคราว 20 บาท
รับบัตรผ่านชั่วคราว Visitor Pass (อายุบัตร 1 วัน)
กรณีที่มีการเติมเงินค่าบริการอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) สามารถขอรับคืนได้ที่จุดบริการ ก่อนปิดทำการในแต่ละวัน

เปิดบริการเวลา 10.00 – 20.00 น.
วันอังคาร – วันอาทิตย์
**(ปิดทำการทุกวันจันทร์)**

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี คลิก ที่นี่